977-01-4011176, 4421607
  info@crystalsecurities.com
  NEPSE Login          DEMAT Login          Crystal Login
Office Hours: Sun - Thurs 10:00 am to 5:00 pm
Fri 10:00 am to 4:00 pm
Trading Hours: Sun - Thurs 11:00 am to 3:00 pm
Logo धितोपत्र दलाल नं: ५०
"नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट अनुमतीपत्र प्राप्त"

२०७७-०३-२९   

क.   प्रत्येक खरिद तथा विक्री कारोबारमा धितोपत्र दलाली बापत लिन पाउने सेवा शुल्क :

रु. ५०,०००।– सम्म         

०.६० %

रु. ५०,०००।– माथि रु.५,००,०००।– सम्म         

०.५५ %

रु. ५,००,०००।– माथि रु. २०,००,०००।–सम्म   

०.५० %

रु. २०,००,०००।– माथि रु. १,००,००,०००।– सम्म 

 ०.४५ %

रु. १,००,००,०००।– माथि 

 ०.४० %

 

ख.   निक्षेप सदस्यले लिने शुल्क :

खाता खोल्ले शुल्क                                           

रु.५० (एक पटक मात्र)

खाता नविकरण तथा संचालन शुल्क

रु. १०० (प्रति आ.व)

धितोपत्र हस्तान्तरण शुल्क                

रु. २५ (प्रति कम्पनी, प्रति दिन)

धितोपत्र रोक्का तथा फुकुवा शुल्क

रु. ५० प्रति कम्पनी

घरायसी नामसारी शुल्क                   

२ प्रतिशत वा न्यूनत्तम रु.२००

मृत्यु नामसारी शुल्क                                         

०.५ प्रतिशत वा न्यूनत्तम रु.२५